В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА  
 
Новини и обяви

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВЕЩИТЕ ЛИЦА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД-ВРАЦА

И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ВРАЦА

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

 

Уведомяваме Ви, че с приетите изменения в Наредба №2/29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието (изм. и доп. ДВ бр.82/05.10.2018г.), посочените от Вас класове и видове съдебни експертизи са съществено променени. Съгласно Заповед № 306/03.06.2019г. на заместник на адм. ръководител-зам.-председателя на Окръжен съд - Враца, в срок до 31.07.2019г. сте задължен(а) да подадете в Регистратурата на Окръжен съд - Враца или ако не сте от Община Враца чрез съответния районен съд от Врачански съдебен район (РС-Бяла Слатина, РС-Козлодуй, РС-Мездра и РС-Оряхово) или по пощата, попълнен нов образец на заявление, съдържащо актуалните Ви данни, както класа и вида експертизи, които ще извършвате, въз основа на квалификацията си, съгласно новата класификация приета с изменение на Наредба № 2/29.06.2015г. (изм. и доп. ДВ бр. 82/05.10.2018г.) и декларация-съгласие за обработка на личните данни. Ако желаете да бъдете изключен(а) от списъка на вещите лица в срок до 31.07.2019г., може да подадете (изпратите по пощата) писмено заявление в Регистратурата на Окръжен съд - Враца.

Приложения:

 

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ ЕКСПЕРТИ В СПИСЪКА С ВЕЩИ ЛИЦА ЗА 2020Г.

 


      На основание чл. 402, във връзка с чл. 398, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Заповед № 306/03.06.2019г. на заместник на административния ръководител-зам.-председателя на Окръжен съд - Враца в съда е открита процедура за допълване на утвърдения Списък на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца.
      Съгласно чл. 402, ал. 1 от ЗСВ предложенията/заявленията  за изменение и допълнение на  утвърдения  Списък  на вещите лица  се приемат  до 30 септември 2019г.

      За вещо лице  може да бъде  утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. заема академична длъжност – "доцент" или "професор", във висши училища, научни организации или Българската академия на науките;
2. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" и има най-малко 5 години стаж по специалността;
3. има висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" и има най-малко 7 години стаж по специалността;
4. има средно образование и най-малко 10 години стаж по специалността;
5. е служител на МВР и има завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР;
6. e лекар с призната специалност по съдебна медицина, лекар без такава специалност, който работи в структура на лечебното заведение, осъществяващо дейност по съдебна медицина, лекар с друга медицинска специалност или лекар по дентална медицина.

Лицето трябва да отговаря и на следните условия:


1. да не е осъждано за престъпление от общ характер;
2. да не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
3. да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
4. да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
5. да е вписано в съответния регистър на лицата, притежаващи определена професия, правоспособност или квалификация, когато такова вписване се изисква по закон;
6. да притежава диплома, свидетелство, удостоверение, сертификат, лиценз или друг документ, издаден от висше училище, професионална организация или учреждение по силата на закон, с който документ се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност.

            Лицата, които кандидатстват за вписване в Списъка на вещите лица, трябва да представят следните документи:

 • заявление - по образец;
 • лична карта – лично заверено копие;
 • документ, удостоверяващ заемането на академичната длъжност за лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата – лично заверено копие;
 • заверено копие от диплома за завършено висше образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или диплома за завършено средно образование; кандидатите, завършили висши учебни заведения в чужбина, представят заверено копие от удостоверение за признаване на диплома за висше образование, при условие че придобитата от него диплома се признава от Република България и е легализирана.
 • документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика на МВР (за кандидати, които са служители на МВР) – лично заверено копие ;
 • документи, удостоверяващи стажа по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им - при придобита образователно-квалификационна степен "магистър" да има най-малко 5 години по специалността; при придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" да има най-малко 7 години по специалността; при средно образование най-малко 10 години стаж по специалността;
 • свидетелство за съдимост, в което е посочено, че се издава за вписване като вещо лице - оригинал;
 • декларация, че лицето не е поставено под запрещение - по образец;
 • декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата - по образец;
 • декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица - по образец;
 • документи, удостоверяващи стажа му и допълнителна квалификация, ако има такава - заверено копие от сертификат, свидетелство, удостоверение, лиценз или друг документ издаден от висши училища, професионални организации или учреждения по силата на закон, с които документи се удостоверява наличието на съответната квалификация или правоспособност;
 • разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - лично заверено копие;
 • удостоверение за достъп до класифицирана информация - лично заверено копие;
 • актуална снимка (формат за документи за самоличност) за издаване „Карта на вещо лице”;
 • декларация - съгласие за обработка на лични данни – по образец;
 • електронен носител - CD- съдържащ заявлението и всички приложени документи към него.

            Образци на документи за попълване:

Заявление - приложение 3; << изтегли >>

Декларация, че лицето не е поставено под запрещение - образец 4 << изтегли >>

Декларация, удостоверяваща съответствието с изискванията по чл. 7, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата - образец № 5;<< изтегли >>

Декларация – съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица - образец № 6;<< изтегли >>

Декларация – съгласие за обработка на лични данни - образец № 7;<< изтегли >>

 

ДОКУМЕНТИТЕ се подават в Регистратурата на Окръжен съд - Враца или ако не сте от Община Враца чрез съответния районен съд от Врачански съдебен район (РС-Бяла Слатина, РС-Козлодуй, РС-Мездра и РС-Оряхово) или по пощата, в срок до 30.09.2019г.

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР