В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    КОНКУРСИ  
 
Новини и обяви

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА"СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"

РАЙОНЕН СЪД ГР. ВРАЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за назначаване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен секретар”.
1. Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания; изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите, закритите и разпоредителните заседания; съставя документи за изплащане на определени суми за възнаграждение и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.; изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове; изпълнява и други действия, възложени му от административния ръководител и съдебния администратор.
2. Минимални и специфични изисквания към длъжността:

 • да имат българско гражданство;
 • да са навършили пълнолетие;
 • да имат завършено средно образование;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени по съответен ред от правото да заемат определена длъжност;
 • да не са в йерархическа връзка на ръководството и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
 • да не са едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не са съветник в общински съвет;
 • да не заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не са адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или да упражнявам друга свободна професия;
 • да не работят по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище /изискването следва да е налице  към датата на заемане на длъжността, ако кандидата спечели конкурса/;

 • да притежават необходимите нравствени и професионални качества;
 • да притежават познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и  работата на съдебната администрация /Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата/;
 • отлично да владеят компютърна машинопис;
 • да имат отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация
 • да имат познания по общи деловодни техники, съвременни офис процедури, работа със стандартно офис оборудване, умения за текстообработка с  МS Word и обработка на данни с MS Excel;
 • да притежават комуникативност, организираност, лоялност, умения за работа в екип;
 •     Предимства:Владеене на десетопръсната система за писане на кирилица.
  3. Минимален размер на основната заплата: 621.00 лв. и възнаграждение за ранг 25.00 лв.
  4. Необходими документи:

  ВАЖНО: При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.
  Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

  5. Начин на провеждане на конкурса:

  Първи етап - подбор на документи.
  Втори етап - писмен тест /проверка на познанията на кандидатите по стилистика, правопис, граматика и пунктуация/ и практически изпит /проверка на машинописните и компютърни умения  на кандидатите/. 
  Трети етап - събеседване.
  Подробни данни за етапите на конкурса  се съдържат в Заповед №14/14.01.2019г. на адм.ръководител на съда, публикувана на интернет страницата съда и е на разположение на кандидатите Служба „Регистратура” на Районен съд – Враца.

  6. Срок за подаване на документите: 30 календарни дни, считано от датата на публикуване на обявата.
  7. Място за подаване на документите:
  гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 29, Съдебна палата, І етаж – Служба „Регистратура” на Районен съд гр. Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
  8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет-страницата на Районен съд гр.Враца - www.vratsa-rs.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото „Свободни работни места в РС-Враца”.
  9. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Служба „Регистратура” и на интернет страницата на Районен съд гр. Враца.

  Длъжностна характеристика << изтегли >>

  Заповед №14/14.01.2019г за обявяване на конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен секретар” << изтегли >>

  ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА:

  ВЪВ ВЕСТНИК „КОНКУРЕНТ“, бр.16 от 24.01.2019г.

  НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД - гр.ВРАЦА 24.01.2019г.

   

  гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
  USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР