В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Център за правна култура  
 
Untitled Document

 

 

 

 

 

******


На 19 ноември 2018 г., по инициатива на Център за правна култура, гр. Враца, Районен съд гр. Враца бе посетен от група студенти от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, филиал Враца, обучаващи се в специалност „Социална педагогика“. С цел повишаване на правната култура, студентите бяха запознати със структурата на съдебната система и с работата на съда и отделните му служби. След това, със съдействието на Регионална библиотека „Христо Ботев“, гр. Враца, бе проведена презентация на тема „Нормативни актове – видове, структура и нормотворчески процес“. На 26.11.2018 г. инициативата ще се проведе и със студенти от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, филиал Враца, обучаващи се в специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
…снимки….

 

******


В периода от 15 до 19 октомври 2018 г., на територията на Районен съд гр. Враца, се проведе ролева игра „А-Я“. В рамките на играта действащи съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицай си размениха ролите и всеки влезе в ролята на другия, изпълнявайки различна от реалната си дейност в правораздаването. Ролята на прокурори поеха адвокат Милена Латова, младши съдия в Окръжен съд Враца Иван Никифорски и адвокат Татяна Петрова. Адвокати в играта станаха прокурорът от Районна прокуратура Враца Камен Каменов, Люба Лазарова от Окръжна следствена служба и съдия Искра Касабова от Районен съд Враца. На съдийската скамейка седнаха разследващ полицай Ивайло Стънгачев, адвокат Ирина Иванова и Владислав Иванов - инспектор в Министерството на културата. Повереник на пострадалите лица – наследници на починалия велосипедист, стана младши прокурор при Районна прокуратура Враца – Стиляна Георгиева, а в ролята на подсъдим влезе ръководителя на играта - съдия Вероника Бозова от Районен съд Враца. Ролите на свидетели, експерти, граждански ищци и частни обвинители бяха представени от съдията при Районен съд гр. Враца Калина Христова, участвала в разследващия екип на играта, както и от студенти по право. В рамките на играта, по всички правила на НПК, бе разгледан наказателен процес, започващ от получаването на сигнал за пътно-транспортно произшествие с настъпила смърт на велосипедист до постановяването на присъда по повдигнато срещу водач на лек автомобил обвинение. По време на ролевата игра, разследващият екип разполагаше с три дни от получаване на сигнала да събере всички необходими доказателствата по делото, в това число и да извършил оглед на местопроизшествието. Прокурорите, които разполагаха с един ден работа по казуса, успяха да преодолеят забелязаните от тях пропуски на разследващите, да съберат допълнителни доказателства и да изготвят обвинителен акт. Не беше лека и задачата на наказателния съдебен състав. Избраният казус беше изключително граничен. Истинското действие се е случило през лятото на 2011 г. на пътя Варна–Бургас, като на участниците в играта бяха предоставени реални разстояния и данни от произшествието. Въпреки това, макар, че по реалния казус е постановена осъдителна присъда, в рамките на ролевата игра, на база събраните доказателства и с оглед повдигнатото обвинение, съдебният състав оправда подсъдимия. Присъдата бе подписана с особено мнение от един от членовете на състава. Ръководителят на играта – съдия Вероника Бозова, оцени работата за всички по време на ролевата игра като повече от добра. Всички юристи участващи в играта бяха доволни от емоционалното преживяване и дълго след излизане от ролите си обсъждаха казуса на процеса и поведението си в играта. Оценката за играта от участващите в нея е, че тя е забавна, полезна и необходима инициатива, както и че трябва да се провежда регулярно.
…снимки….

 

 

 

******


В периода от 15 до 19 октомври 2018 г., на територията на Районен съд гр. Враца, се проведе ролева игра „А-Я“. В рамките на играта действащи съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицай си размениха ролите и всеки влезе в ролята на другия, изпълнявайки различна от реалната си дейност в правораздаването. Ролята на прокурори поеха адвокат Милена Латова, младши съдия в Окръжен съд Враца Иван Никифорски и адвокат Татяна Петрова. Адвокати в играта станаха прокурорът от Районна прокуратура Враца Камен Каменов, Люба Лазарова от Окръжна следствена служба и съдия Искра Касабова от Районен съд Враца. На съдийската скамейка седнаха разследващ полицай Ивайло Стънгачев, адвокат Ирина Иванова и Владислав Иванов - инспектор в Министерството на културата. Повереник на пострадалите лица – наследници на починалия велосипедист, стана младши прокурор при Районна прокуратура Враца – Стиляна Георгиева, а в ролята на подсъдим влезе ръководителя на играта - съдия Вероника Бозова от Районен съд Враца. Ролите на свидетели, експерти, граждански ищци и частни обвинители бяха представени от съдията при Районен съд гр. Враца Калина Христова, участвала в разследващия екип на играта, както и от студенти по право. В рамките на играта, по всички правила на НПК, бе разгледан наказателен процес, започващ от получаването на сигнал за пътно-транспортно произшествие с настъпила смърт на велосипедист до постановяването на присъда по повдигнато срещу водач на лек автомобил обвинение. По време на ролевата игра, разследващият екип разполагаше с три дни от получаване на сигнала да събере всички необходими доказателствата по делото, в това число и да извършил оглед на местопроизшествието. Прокурорите, които разполагаха с един ден работа по казуса, успяха да преодолеят забелязаните от тях пропуски на разследващите, да съберат допълнителни доказателства и да изготвят обвинителен акт. Не беше лека и задачата на наказателния съдебен състав. Избраният казус беше изключително граничен. Истинското действие се е случило през лятото на 2011 г. на пътя Варна–Бургас, като на участниците в играта бяха предоставени реални разстояния и данни от произшествието. Въпреки това, макар, че по реалния казус е постановена осъдителна присъда, в рамките на ролевата игра, на база събраните доказателства и с оглед повдигнатото обвинение, съдебният състав оправда подсъдимия. Присъдата бе подписана с особено мнение от един от членовете на състава. Ръководителят на играта – съдия Вероника Бозова, оцени работата за всички по време на ролевата игра като повече от добра. Всички юристи участващи в играта бяха доволни от емоционалното преживяване и дълго след излизане от ролите си обсъждаха казуса на процеса и поведението си в играта. Оценката за играта от участващите в нея е, че тя е забавна, полезна и необходима инициатива, както и че трябва да се провежда регулярно.
…снимки….

 

 

 

******


В периода от 15 до 19 октомври 2018 г. , на територията на Районен съд гр. Враца е предвидено провеждането на Ролева игра „А-Я“. Ролевата игра „А-Я“ се основава на провеждането на наказателно производство, приключващо с присъда и е разработена по идея на Съюза на съдиите в България. Тя е реализирана на различни места в страната, включително и в гр. Враца през 2015 г., като бе оценена от участниците в нея като полезна и необходима с цел по-добро разбиране на спецификите и функциите на отделните институции. Целевата група за предстоящата игра е предвидено да са действащи прокурори, съдии, разследващи полицай, адвокати и журналисти, които чрез размяна на ролите да проведат разследване и разкриване на тежко престъпление. Освен възможността за непосредствено участие в действия при близка до действителността обстановка и на тази основа разширяване на знанията и уменията, размяната на ролите на участниците с действително заеманата от тях длъжност позволява опознаване на спецификата на работата на останалите участници в наказателния процес и провокира създаването на по-добра бъдеща институционална комуникация, както и усъвършенства подходите за разрешаване на евентуално възникващи в работния процес проблеми. В играта се формират отделни екипи: на разследващи полицаи, на наблюдаващи прокурори, на защита и на съдебен състав. Всеки екип се състои от минимум трима души и си избира ръководител, който е участник от целевата група, непосредствено ангажиран с осъществяване на съответната функция. Решението на екипа се взема след анализ на всички становища и се обосновава от съответния ръководител. Продължителността на играта ще е 1 работна седмица, като заниманията ще са организирани в часови панели, непречещи на ефективното изпълнение на служебните задължения на участниците, както и на личното им време. Случаят, по който ще работят екипите, ще бъде обявен в първия ден на инициативата, когато ще бъдат обявени и формирани самите екипи. След приключване на играта ще има дискусия с цел поставяне и обсъждане на възникналите в хода на играта въпроси, провокирали различни тези, както и за получаване на обратна връзка от участниците. Форматът позволява и апробиране в практиката на нови подходи, като при обосновка на такъв или констатирано несъвършенство в нормативната уредба, същите ще бъдат подложени на обсъждане. Заявяване на участие на e-mail: v.bozova@rsvratsa.bg, тел. 0878892736 Срок на заявяване: до 10.10.2018 г.

******


От 10 до 14 септември 2018 г., в обособения от м.Септември 2018 г. Център за правна култура към Районен и Окръжен съд гр. Враца, по инициатива на Районен съд гр. Враца, съвместно с Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца, се проведе програма „Правна култура“. В програмата се включиха 11 души, от които 4-ма ученици от 12 клас от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца и СУ „Христо Ботев“, гр. Враца, 3-ма студенти от УНСС по сп. Право в 3-ти и 4-ти курс, 2-ма студенти от ВТУ в 1-ви курс по сп. Право и 2-ма завършили юридическото си образование. Обучението обхвана отделните клонове на правото - Административно право, Наказателно право, Вещно право, Семейно и наследствено право, Облигационно право, Граждански процес, Наказателен процес и Изпълнително право. Лектори в програмата бяха Вероника Бозова – съдия в Районен съд гр. Враца, Ирина Иванова – адвокат при АК Враца, Милена Латова – адвокат при АК Враца, Валери Йотов - ЧСИ и Иван Никифорски – мл. съдия при Окръжен съд гр. Враца. Всеки един от панелите включваше изложение както за теоретичното разбиране, така и за практическото приложение на закона и бе посрещнато от участниците с голям интерес. След приключване на програмата всеки от участниците получи удостоверение за преминатото обучение.
…снимки….

 

 

******


От 2014 г. Окръжен съд гр. Враца и Районен съд гр. Враца провеждат различни инциативи с ученици и студенти, целящи повишаване на правната култура и обогатяване на вече придобитите правни познания. С цел по-добро реализиране на инициативите, както и за да могат същите да се подобряват, от м.Септември 2018 г. ще отвори врати Център за правна култура. Целта на Центъра за правна култура е да затвърди правните познания на студенти и наскоро завършили юристи в реална среда и да повиши правната и обществена грамотност сред подрастващите, както и да обогатява правната култура на гражданите ad hoc. С подкрепата на Регионална библиотека гр. Враца, провежданите от Центъра инициативи ще могат да се реализират не само на територията на съдебната палата, а и в удобно и практично оборудваните зали на Регионална библиотека гр. Враца, разполагащи с добра технологична и литературна база, с което ще се отговори на обществената потребност от достъп до правни знания в по-голяма степен. По този начин ще се създадат условия за устойчивост на работата на Центъра и възможност за по-голямо разнообразие на работата му. Една от първите инициативи, с която ще стартира дейността на Центъра за правна култура е т.нар. програма „Правна култура“. Програмата е предназначена както за ученици, така и за студенти по сп. Право и други специалности с близка насоченост, а също и за завършилите юридическото си образование и полагащи предвидения в ЗСВ 6-месечен стаж за придобиване на юридическа правоспособност. Целта на програмата е да се обхванат отделните клонове на правото, като чрез ролеви игри и беседи, учениците да получат обща култура, а изучаващите специалност Право практически умения в областта на Административното право, Наказателното право, Вещното право, Семейното и наследствено право, Облигационното право, Гражданския процес и Наказателния процес. Провеждането на програмата е структурирано в 5 дни в следните панели при следната примерна програма:

 

10 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Основни принципи на правото. Конституция. Права на човека.

13:00-15:00 ч.

Административно право и административен процес

 

11 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Облигационно право

13:00-15:00 ч.

Вещно право

 

12 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Семейно и наследствено право

13:00-15:00 ч.

Граждански процес

 

13 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Изпълнителен процес

13:00-15:00 ч.

Наказателно право

 

14 септември 2018 г.

10:00-12:00 ч.

Наказателно право

13:00-15:00 ч.

Наказателен процес

Всеки от панелите може да се посещава отделно, независимо от останалите, като  заявилите се за участие в програмата могат да заявят желанието си да участва във всички панели или в отделни такива.
При заявили се едновременно достатъчно на брой и ученици и студенти по сп. Право, с цел полезност на програмта, участниците ще бъдат обособени в отделни групи.
Минимален брой на участниците: 5 души
Заявяване на участие на e-mail: v.bozova@rsvratsa.bg,  тел. 0878892736
Срок на заявяване: до 05.09.2018 г.

Следващите инициативи, с които Центъра за правна култура към Районен съд гр. Враца ще продължи дейността си, са провежданите до момента от Районен съд гр. Враца „Ден на правна култура и ранна превенция“, обучения на стажанти по „Стажантска програма“, работа с ученици по проект „Детско правосъдие“ и др.
За старта на всяка от инициативитие ще бъде предоставена информация допълнително.

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР