В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    БЮДЖЕТ  
 
Untitled Document

БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на ВСС по протокол N 2/24.01.2019г.

БЮДЖЕТ ЗА 2019г. РС Враца
ПОКАЗАТЕЛИ
Утвърден бюджет за 2019г.
Разходи общо
2178718
В т.ч
Заплати и възнаграждения за персонала
1452858
Други възнаграждения и плащания на персонала
149100
Осигурителни вноски
452420
Издръжки
124090
Платени данъци,такси и адм.санкции
250
Разходи за членски внос
0
Други текущи трансфери за домакинства
0
Капиталови разходи
0
Основен ремонт на ДМА
0
Придобиване на ДМА
0
Придобиване на НДА
0

 

 

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР