В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
Бюджет
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Новини / Обяви
Общини / Кметства
Връзки с други институции
 Начална страница    Бюджет  
 

БЮДЖЕТ
НА РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА ЗА 2018г.

Утвърден с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 2/25.01.2018г.

 

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2018г.

Разходи общо

1945263

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

1279920

Други възнаграждения и плащания за персонала

127880

Осигурителни вноски

403838

Издръжка

133375

Платени данъци, такси и адм.санкции

250

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР