В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
  Достъп до обществена информация  
 

          Достъпът до обществена информацията се осигурява (или отказва) след като лицето, искащо достъп до информация, подаде заявление. Образец от заявлението можете да изтеглите от тук.

Заявлението се подава лично в Служба „Регистратура” или по поща на адреса на съда, както и по електронен път.

Заявленията за достъп до обществена информация са в писмена форма и задължително съдържат:

 • трите имена или наименованието и седалището на заявителя;
 • адрес за кореспонденция със заявителя;
 • описание на исканата информация;
 • предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 • дата и подпис.

          Предоставянето на достъп до обществена информация се изготвя във формата, посочена от заявителя, която може да бъде:

 • преглед на информация – оригинали или копия;
 • копия на хартиен носител;
 • копия на технически носител;
 • устна справка.

         Важно е да знаете, че достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

        Таксите са определени от Министерство на финансите според вида на носителя, съгласно Заповед № ЗМФ – 1472/29.11.2011г. и са както следва:

 • дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
 • CD – 1 брой – 0,50 лв.;
 • DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
 • разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
 • ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
 • факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
 • видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
 • аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
 • писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

         Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на Районен съд гр. Враца:
Банкова сметка – BG97 CECB 9790 31E0 9534 00
BIC код: CECBBGSF
или чрез ПОС терминалните устройства в Районен съд гр. Враца.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011г. на Министерство на финанситегр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР