В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
Бюджет
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
Предложения и оплаквания
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Новини / Обяви
Общини / Кметства
Връзки с други институции
 Начална страница    Резултат анкета  
 

Анкета проучващa общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт
   Били ли сте страна по дело?
 
а) Не  
     9 (39%)
б) Да  
     14 (61%)

   Имате ли доверие в съдебната система като цяло?
 
а) Да  
     2 (9%)
б) По-скоро да  
     5 (22%)
в) По-скоро не  
     10 (43%)
г) Не  
     5 (22%)
д) Не знам  
     1 (4%)

   Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас?
 
а) Негативна роля на медиите  
     4 (17%)
б) Наличие на корупция  
     6 (26%)
в) Съмнения в морала на магистратите  
     8 (35%)
г) Податливост на външен натиск  
     15 (65%)
д) Некомпетентност на съдебната администрация  
     6 (26%)
е) Недостатъчно добър подбор на магистратите  
     7 (30%)
ж) Липса на прозрачност в работата на съдебната власт  
     13 (57%)
з) Тромавост и бавност на правосъдието  
     13 (57%)
и) Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт  
     7 (30%)
й) Политически натиск  
     10 (43%)
к) Лоша работа на МВР и прокуратурата  
     7 (30%)
л) Лоша работа на съда  
     7 (30%)
м) Липса на справедливост в съдебните актове  
     6 (26%)
н) Друго - посочете  
      (0%)

   Имате ли доверие в съда?
 
а) Да  
     2 (9%)
б) По-скоро да  
     6 (26%)
в) По-скоро не  
     10 (43%)
г) Не  
     5 (22%)
д) Не знам 
      (0%)

   За работата на съда Вие черпите информация от?
 
а) Личен опит  
     16 (70%)
б) Мнения на познати  
     7 (30%)
в) Медийни публикации  
     8 (35%)
г) Изказвания на публични личности  
     2 (9%)
д) Не познавам работата на съда  
     1 (4%)
е) Друго – посочете  
      (0%)

   Имате ли доверие в работата на прокуратурата?
 
а) Да  
     3 (13%)
б) По-скоро да  
     3 (13%)
в) По-скоро не  
     9 (39%)
г) Не  
     7 (30%)
д) Не знам  
     1 (4%)

   За работата на прокуратурата Вие черпите информация от?
 
а) Не познавам работата на прокуратурата  
     3 (13%)
б) Изказвания на публични личности  
     1 (4%)
в) Медийни публикации  
     5 (22%)
г) Мнения на познати  
     11 (48%)
д) Друго – посочете  
      (0%)
е) Личен опит  
     14 (61%)

   Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?
 
а) Да  
     10 (43%)
б) Да, но недостатъчно  
     5 (22%)
в) Не, не съм информиран/а  
     5 (22%)
г) Не мога да преценя  
     3 (13%)
д) Не знам какво е Висш съдебен съвет  
      (0%)

   Информирани ли сте в за работата на съда
 
а) Да  
     11 (48%)
б) Да, но недостатъчно  
     7 (30%)
в) Не, не съм информиран/а  
     4 (17%)
г) Не мога да преценя  
     1 (4%)

   Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?
 
а) Да  
     11 (48%)
б) Да, но недостатъчно  
     7 (30%)
в) Не, не съм информиран/а  
     3 (13%)
г) Не мога да преценя  
     2 (9%)

   Как се информирате за работата на съдебната власт в България?
 
а) От електронните медии  
     10 (43%)
б) От телевизията  
     6 (26%)
в) От интернет страницата на ВСС  
     7 (30%)
г) От вестници  
     5 (22%)
д) От радиото  
     4 (17%)
е) От личен опит  
     12 (52%)
ж) От близки и познати  
     8 (35%)
з) Не се информирам/ не ме интересува  
      (0%)
и) друго, моля посочете какво  
      (0%)

   Вие сте ?
 
а) Жена  
     11 (48%)
б) Мъж  
     12 (52%)

   Образование
 
а) Висше - юридическо  
     7 (30%)
б) Висше – различно от юридическо  
     13 (57%)
в) Средно  
     3 (13%)
г) Основно  
      (0%)

   Възраст
 
а) До 35 години  
     7 (30%)
б) Между 35 и 50 години  
     10 (43%)
в) Между 51 и 60 години  
     6 (26%)
г) Над 60 години  
      (0%)

   Социално положение
 
а) Служител  
     12 (52%)
б) Собствен бизнес – самонает и самоосигурен  
     5 (22%)
в) Учащ, студент  
      (0%)
г) Пенсионер  
      (0%)
д) Домакиня  
     2 (9%)
е) Друго 
     4 (17%)

   Отрасъл, в които работите
 
а) Съдебна система  
     4 (17%)
б) Администрация – общинска, държавна извън съдебната система  
     4 (17%)
в) Услуги, търговия, банки, застраховане  
     6 (26%)
г) Медия  
      (0%)
д) НПО – Неправителствен сектор  
      (0%)
е) Друго  
     9 (39%)

   Местожителство:
 
а) София  
     4 (17%)
б) Областен център  
     9 (39%)
в) Град  
     8 (35%)
г) Село  
     2 (9%)

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР