В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Анкета  
 

Резултат от анкетата

Анкета проучващa общественото мнение за работата на ВСС и съдебната власт
1.  Били ли сте страна по дело?
а)  Да
б)  Не

2.  Имате ли доверие в съдебната система като цяло?
а)  Да
б)  По-скоро да
в)  По-скоро не
г)  Не
д)  Не знам

3.  Кои са основните проблеми на съдебната власт според Вас?
а)  Недостатъчно познаване на работата на органите на съдебната власт
б)  Тромавост и бавност на правосъдието
в)  Липса на прозрачност в работата на съдебната власт
г)  Недостатъчно добър подбор на магистратите
д)  Некомпетентност на съдебната администрация
е)  Податливост на външен натиск
ж)  Съмнения в морала на магистратите
з)  Наличие на корупция
и)  Негативна роля на медиите
й)  Политически натиск
к)  Лоша работа на МВР и прокуратурата
л)  Лоша работа на съда
м)  Липса на справедливост в съдебните актове
н)  Друго - посочете

4.  Имате ли доверие в съда?
а)  Да
б)  По-скоро да
в)  По-скоро не
г)  Не
д)  Не знам

5.  За работата на съда Вие черпите информация от?
а)  Личен опит
б)  Мнения на познати
в)  Медийни публикации
г)  Изказвания на публични личности
д)  Не познавам работата на съда
е)  Друго – посочете

6.  Имате ли доверие в работата на прокуратурата?
а)  Да
б)  По-скоро да
в)  По-скоро не
г)  Не
д)  Не знам

7.  За работата на прокуратурата Вие черпите информация от?
а)  Личен опит
б)  Мнения на познати
в)  Медийни публикации
г)  Изказвания на публични личности
д)  Не познавам работата на прокуратурата
е)  Друго – посочете

8.  Информирани ли сте за работата на Висшия съдебен съвет?
а)  Да
б)  Да, но недостатъчно
в)  Не, не съм информиран/а
г)  Не мога да преценя
д)  Не знам какво е Висш съдебен съвет

9.  Информирани ли сте в за работата на съда
а)  Да
б)  Да, но недостатъчно
в)  Не, не съм информиран/а
г)  Не мога да преценя

10.  Информирани ли сте в за работата на прокуратурата?
а)  Да
б)  Да, но недостатъчно
в)  Не, не съм информиран/а
г)  Не мога да преценя

11.  Как се информирате за работата на съдебната власт в България?
а)  От електронните медии
б)  От телевизията
в)  От интернет страницата на ВСС
г)  От вестници
д)  От радиото
е)  От личен опит
ж)  От близки и познати
з)  Не се информирам/ не ме интересува
и)  друго, моля посочете какво

12.  Вие сте ?
а)  Мъж
б)  Жена

13.  Образование
а)  Висше - юридическо
б)  Висше – различно от юридическо
в)  Средно
г)  Основно

14.  Възраст
а)  До 35 години
б)  Между 35 и 50 години
в)  Между 51 и 60 години
г)  Над 60 години

15.  Социално положение
а)  Служител
б)  Собствен бизнес – самонает и самоосигурен
в)  Учащ, студент
г)  Пенсионер
д)  Домакиня
е)  Друго

16.  Отрасъл, в които работите
а)  Съдебна система
б)  Администрация – общинска, държавна извън съдебната система
в)  Услуги, търговия, банки, застраховане
г)  Медия
д)  НПО – Неправителствен сектор
е)  Друго

17.  Местожителство:
а)  София
б)  Областен център
в)  Град
г)  Село

 
гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР