В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата  
 


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Съдиите и администрацията във Врачански районен съд сме убедени, че Вие:
 
 
Водени от желанието да улесните работата на съда,
Изразявайки уважението си към съдебната институция,
И на основание собственото си възпитание и култура,
 
При посещението си в Съдебната палата Вие:
 
• Идвате в прилично облекло;
• Изключвате мобилните си телефони;
• Изхвърляте дъвките;
• Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;
• Не се появявате в нетрезво състояние;
• Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате в заседателната зала, след като делото е започнало;
• Не вдигате скандали на служителите в съда, и
• Сте готови да съдействате за съдопроизводството,
  
За което Ви благодарим!

 

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СЪДЕБНА ПАЛАТА -ВРАЦА

Сградата на Районен съд - Враца се охранява от служители на Областно звено "Охрана" -  към Министерство на правосъдието. Предоставяме на Вашето внимание извадки от Правилника за охрана, вътрешния ред и сигурността на сградата на Съдебна палата - Враца, касаещи Вашето удобство и безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на съда.

гл.І, т.7     Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00ч.
гл.І, т.8  Журналисти се допускат в сградата на съдебната палата след представяне на валидна журналистическа карта.
                Внасянето и използването на технически средства става след съгласуване с Председателя - Административния ръководител на Районен съд - Враца.
гл.І, т.9.   Всички лица, посещаващи сградата на Съдебна палата - Враца задължително се проверяват при влизане за наличие в тях на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или лесно запалими вещества. За извършените проверки може да се използват технически средства.

гл.І, т.10.  В съдебната палата не се допускат:

                  - лица, носещи предмети и вещества от описаните в т.9  и т.11
                 
- лица с неугледен външен вид
                 
- лица във видимо нетрезво състояние
                 
- лица с видими психически увреждания
                 
- лица, водещи животни
                 
- малолетни /лица под 14 год./ лица без придружител

гл.І, т.11    В сградата не се допускат граждани, носещи обемисти багажи.
гл.І, т.13  Не се допускат в сградата на съдебната палата лица, които не могат да удостоверят самоличността си. Самоличността се установява:

  • за адвокати - с валидна адвокатска карта по образец
  • за участници в съдебния процес - с лична карта и призовка
  • за останалите участници - с лична карта


гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР