В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Бланки и формуляри  
 
Untitled Document
Бланки и формуляри

Полезни бланки, ползвани по граждански дела:

 1.Молба за представяне по делото на документи / вносна бележка за платена държавна такса и т.н.;

 2.Молба за издаване на копие от цялото дело;

 3.Молба за освобождаване от държавни такси и разноски;

 4.Молба за издаване на съдебно удостоверение;

 5.Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт

6.Молба за издаване на влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист;

7. Молба за издаване на изпълнителен лист;

8.Молба за определяне на подходящ срок за извършване на процесуално действие от съда;

9.Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка;

10.Молба за поправка или допълване на протокол от съдебно заседание;

11.Декларация за материално и гражданско състояние;
 

Полезни бланки, ползвани по брачни дела:

 

1.  Молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак;

2. Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете, ненавършило 14 години;

3. Молба за разрешение за сключване на сделка с имот, собственост на дете между 14 и 18 години;

4.Молба за разрешение за теглене от влог на дете, ненавършило 14 години;

5. Молба за разрешение за теглене от влог на дете между 14 и 18 години;

6. Заявление за вписване на отказ от наследство и издаване на удостоверение;

7.Заявление за вписване приемането на наследство и издаване на удостоверение;

8. Молба за разрешение за сключване на брак от непълнолетно лице;

9. Декларация за имущество на дете, ненавършило 14 години;

10. Декларация за имущество на дете между 14 и 18 години;

11. Съобщение за прекратен граждански брак.

Полезни бланки, ползвани по наказателни дела:

1. Молба за представяне на допълнителни писмени доказателства по дело;

2. Молба за допускане на свидетел при прежим на довеждане;

3. Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда;

4. Молба за назначаване на експертиза;

5. Молба за поправка или допълнение на протокол от съдебно заседание;

6. Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт;

7. Молба за ксерокопие от документ по дело;

8. Молба за издаване на съдебно удостоверение;

9. Молба за определяне на общо най-тежко наказание;

10. Молба за връщане на гаранция;

11. Молба за реабилитация;

12. Молба за издаване на изпълнителен лист;

13. Молба за изменение на процесуална принуда;

Полезни бланки в заповедното производство:

Утвърдени образци на Министерство на правосъдието във връзка със заповедното производство:

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК;
Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК;
Възражение срещу заповед за изпълнение по член 414.
Възражение срещу заповед за изпълнение по чл.414а.
 

Полезни бланки в изпълнителното производство:

1. Молба за образуване на изпълнително дело;

1A Молба за образуване на изпълнително дело (опростена);

2. Молба за образуване на обезпечително производство;

3. Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за физическо лице;

4. Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела – за юридическо лице;

5. Молба за извършване на проверка на обстоятелствата по чл.152 от Семейния кодекс и издаване на удостоверение, съгласно Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка;

6. Молба за представяне на доказателства по изпълнително дело;

7. Молба за издаване на заверен препис от документ, съставен от съдебен изпълнител;

7А. Молба за получаване на ксерокопие от цяло или част от изпълнително дело;

8. Молба за представяне на вносна бележка по изпълнително дело за извършване на справка от взискател (за проучване имуществото на длъжника);

9. Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума по дълга (за длъжници по изпълнителни дела);

9А. Молба за представяне на платежно нареждане за внесена сума в размер на 30% по дълга и за спиране на изпълнението (за длъжници по изпълнителни дела);

10. Наддавателно предложение за физически лица;

11. Наддавателно предложение за юридически лица;

12. Молба за посочване на начин на изпълнение;

13. Бланкетна молба за друго искане.

Други полезни бланки:
Молба за представяне по делото на документ/вносна бележка за платена държавна такса;
Молба за връщане на оригинален документ;

 
гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР