В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Съдебни такси  
 Съдебни такси

Untitled Document

ТАКСИ И ТАРИФИ

Банкова информация: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – клон ВРАЦА
Банкова сметка за внасяне на държавни такси по ГРАЖДАНСКИ, НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА:
  IBAN: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00
Банкова сметка за депозитни суми / парични гаранции, вещи лица, свидетели, суми по изпълнителни дела-подлежащи на връщане/:
  IBAN: BG07 CECB 9790 33E0 9534 00
BIC код
  CECBBGSF

Сборна извадка от ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата,прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдиетои и ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на

проста /лв./

таксата

пропорцинална /%/

1

За издаване на заповед

5

 

2

За издаване на удостоверение

5

 

3

За издаване свидетелство за съдимост

5

 

4

За издаване препис от документи /ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лв.

2

 

5

Молба за издаване на изпълнителен лист

5

 

6

По заявление за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист/ но не по малко от 25 лв./

 

2

7

По заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист/но не по-малка от 25 лв./

 

2

8

Молби, насрещни искови молби и молби на трети лица със самостоятелни права върху цената на иска/не по-малко от 50 лв./

 

4

9

Неоценими исккове при предявяване на иска се събира такса до 80 лв., но не по малка от 30 лв.

80

 

10

Молби за промяна на име

15

 

11

Жалби срещу административни актове от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци

10

 

12

Жалби срещу административни актове от юридически лица със стопанска цел и от физическите лица - търговци по смисъла на ТЗ

50

 

13

Жалби срещу административни актове за касационни жалби таксите се събират в половин размер

   

14

По молба за развод завеждане на искова молба за развод

25

 

15

По молба за развод окончателен размер на - таксата при решаване на делото /не по-малко от 20 лв./

50

 

16

По молба за развод при допускане на развод по взаимно съгласие

40

 

17

По делата за делба таксата се определя върху стойността на дяловете

 

4

18

По делата за делба таксата се определя /върху стойността на всеки дял/

 

2

19

При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба, но не по спогодба /не по малко от 25 лв./

100

 

20

За подобрения, искани във формата на възражение върху признатите с решение суми /но не по -малко от 20 лв./

 

4

21

Във всички неупоменати по - горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса

25

 

22

Тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

23

Граждански искове по наказателни дела- върху уважение иск /не по малко от 50 лв./

 

4

24

Частни жалби по граждански дела

15

 

25

Частни жалби по наказателни дела от частех характер

5

 

26

Молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

27

Молби за отказ от наследство, за приемане на наследство

20

 

28

Молба за обезпечаване на бъдещ иск

40

 

29

Молба за обезпечаване на доказателства

20

 

30

За обжалване пред въззивна инстанция таксите се събират в половин размер върху обжалваната част

   
 

Молба за издаване на документ:

удостоверение

препис от документ/ ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по 1 лев/

фотокопиеот документи - за всяка страница

ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

5

2

0.10

0.07

 

Забележка: тази таблица е извадка и включва само най-често използваните такси за услуги!!! 

*                               Пълен текст на ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието

*                               Пълен текст на ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата
по Гражданския и процесуален кодекс (ГПК)

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР