В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Кандидатстване за работа  
 Кандидатстване за работа


 І. За съдии

 
Кандидатстването за работа като съдия в районен съд става единствено и само по реда на чл.127б и следващите от Закона за съдебната власт, а именно чрез провеждане на конкурс, който е централизиран и се насрочва и провежда от Висшия съдебен съвет. При сега действащата нормативна уредба районният съд не е оправомощен да приема и разглежда документи на кандидати за съдии.
 
 
ІІ. За служители
 
Кандидатстването за работа като служител в районния съд се извършва по реда на Кодекса на труда. Процесът на наемане на служителите е стандартизиран, състезателен и открит. Целта на този уеднаквен подбор при наемане на съдебните служители е да бъдат наемани на работа хора, които притежават нужната квалификация, способност за писмено и устно общуване, за установяване и поддържане на отлични работни взаимоотношения, здрав разум и такт, да са честни, дискретни  и с високи етични стандарти, да проявяват уважение към другите и да имат желание за работа в екип.

     1. Схема  на действията при провеждане на конкурс:

 
 
Действие:
Изпълнява се от:
Срок:
Описание:
1. Определяне длъжност за коя се провежда конкурс
Работодателя
 
 
2. Публикуване  на обява
 
 
Заповедта се публикува в един централен или един местен ежедневник и се съобщава по друг обичаен начин, ако е необходимо.
В заповедта се посочва:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. начина на провеждане на конкурса;
3. необходимите документи;
4. мястото и срока за подаване на документите.
 
Кандидатите
до 30 след публикуване на обявата
На кандидатите се предоставя и длъжностна характеристика, която е специфична за всяка свободна позиция.
4. Пресяване на кандидатите по документи
Комисията, назначена от Председателя
 
Комисията:
- проверява дали кандидатите отговарят на условията за заемане на длъжността и;
- допуска кандидатите до конкурса
5. Известяване на кандидатите
 
 
На допуснатите кандидати се изпращат писма за датата, часа и мястото за провеждане на конкурса.
На недопуснатите кандидати се изпращат писма, в които се обясняват причините за отхвърлянето на кандидатурите им.
6. Възражение
Не допуснатите кандидати
в седемдневен срок от обявлението
Възражението се подава до Работодателя, който взима окончателно решение в тридневен срок от получаването му.
7. Конкурс
Комисията, назначена от Председателя
Датата и часът се посочват в писмо.
 
8. Назначаване
 
 
Кандидатите биват информирани за резултатите от конкурса в тридневен срок от провеждането му. Трудовото правоотношение възниква с лицето, което е класирано на първо място, от деня, в който е получено съобщението за резултата.
 


гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР