В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Начална страница    Служби  
 СЛУЖБИ


І. СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР – СТ. № 104

1. Организира, ръководи и контролира работата на съдебните служители и служителите в помощните звена на съда.
2. Извършва подбор и предлага за назначаване съдебните служители и организира тяхното обучение.
3. Управлява помещенията на съда, като организира разпределението на съдебните зали и служебните помещения.
4. Отговаря за изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение пред Председателя на съда и Висшия съдебен съвет.
5. Организира снабдяването и оборудването на съда. s

ІІ. РЕГИСТРАТУРА

Служба “Регистратура”:

1. Приема и регистрира входящата кореспонденция.
2. Експедира изходящата кореспонденция.
3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция.
4. Води разносна книга.
5. Разпределя и направлява постъпилата поща.
6. Изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и административното обслужване.

В регистратурата на Районен съд – Враца се приемат и регистрират книжа на насрочени продажби: протоколи за деня на разгласяване на обявленията за провеждане на публична продан, обявления за проданта, наддавателни предложения по ГПК.

ІII. СЛУЖБА “СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ” – СТ. № 121, 110, 111

Съдебният секретар :
1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания ;
2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията ;
3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти , свидетели , съдебни заседатели и др .;
4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла ;

IV. ДЕЛОВОДСТВО ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ – СТ. № 115

ДЕЛОВОДСТВО НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ – СТ. № 119

Служба “Деловодство” извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела.

Работно време с граждани – от 9:00 ч. до 16:45 ч.

Общи функции на служба “Деловодство”:

1. Заверени преписи по дела, не влезли в сила се дават на страните и техните пълномощници /пълномощници в кориците на делото/след подаване на молба, съответно резолирана от съдия-докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00 лв. на първа страница и по 1.00 лв. за всяка следваща страница.
2. За фотокопие на документ – за всяка страница по 0.10 лв., а ако фотокопието е повече от 50 страници – за всяка следваща по 0.07 лв.
3. Делата се предоставят за четене на страни и техните пълномощници, които са приложили пълномощно в кориците на делото.
4. Служителките в деловодствата нямат право да дават правни консултации.

V. БЮРО СЪДИМОСТ – СТ. № 116

Съгласно Наредбата за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, свидетелството за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му.

Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му.
Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага към заявлението и удостоверение за наследници.
Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелство за съдимост, прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно.
Заявления за свидетелство за съдимост се приемат през целия ден. Необходими са следните документи:

 1. Удостоверение за раждане;
 2. Лична карта;
 3. Вносна бележка за платена държавна такса – 5.00 лв.;
 4. И в изброените по-горе случаи допълнителни документи.

VІ. АРХИВ – СТ. № 116

В служба „Архив” се предават и съхраняват делата на Районен съд гр.Враца, които са влезли в законна сила.

В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила решения по делата, а така също за издаване на изпълнителни листа, след представяне на вносна бележка за платена държавна такса.

VІІ. СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА – СТ. № 117

В съдебно изпълнителната служба се извършват следните административни услуги:

 1. Приемане на молби с изпълнителни листа за образуване на изпълнителни дела;
 2. Справки по висящи изпълнителни дела;
 3. Приемане на жалби и възражения по изпълнителни дела;
 4. Издаване на преписи;
 5. Издаване на удостоверения за липса на образувани изпълнителни дела.

ІХ. СЧЕТОВОДСТВО / КАСА – СТ. 126

В счетоводството се извършват следните административни услуги:

 1. Изплащат се възнаграждения на служебни защитници, вещи лица и съдебни заседатели;
 2. Приемат се молби за възстановяване на неправилно внесени държавни такси и след резолюция на Председателя на съда се изплащат по банков път на физическите или юридическите лица.


гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР