В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
Бюджет
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
Предложения и оплаквания
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ
Профил на купувача
Новини / Обяви
Общини / Кметства
Връзки с други институции
 Начална страница    Новини / Обяви  
 
Новини и обяви

 

РАЙОНЕН СЪД - ВРАЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за назначаване на 1 (една) щатна бройка за длъжността „системен администратор” в администрацията на Районен съд – Враца.
1. Кратко описание на длъжността: подпомага административния ръководител на съда и съдебния администратор за въвеждането и поддържането на информационните и компютърните системи в съда; отговаря за програмното и технологичното осигуряване на компютърната техника; осигурява интегрирането на информационните системи на съда в информационните системи на други ведомства; прави предложения за закупуване на нови и модернизиране на съществуващи програмни продукти, като извършва инсталирането и поддържането им; провежда обучение на съдиите и съдебните служители за работа с програмни продукти; организира публикуването на постановените съдебни актове на страницата на съда в интернет; изпълнява и други дейности възложени му от председателя на съда и съдебния администратор.
2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

 • степен на завършено образование – висше – минимална образователна степен „бакалавър“ или по-висока в едно от следните професионални направления: информатика и компютърни науки; комуникационна и компютърна техника и други направления с компютърна насоченост;
 • професионален опит – не по-малко от 3 (три) години;
 • да са български граждани, навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени от правото да заема определена длъжност;
 • да отговарят на условията на чл. 107а, ал. 1 от КТ;
 • да притежават отлични познания по компютърна техника и деловодни автоматизирани системи;
 • да притежават експертни познания в системната и мрежовата администрация;
 • да притежават висока степен на организираност и мотивация;
 • да притежават отлични комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • да притежават отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата).

3. Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап - проверка на документите на кандидатите и допускането им до втория етап на конкурса.
Втори етап         - практически изпит – писмен тест.  Допуснатите кандидати следва в рамките на 20 мин. да решат писмен тест от 15 въпроса, целящ да провери техните теоретичните и практическите познания, свързани с изпълнението на обявената за заемане длъжност.
Трети етап - събеседване с кандидатите и обявяване на крайното класиране. Събеседването с кандидатите се извършва с цел оценяване на познанията им за нормативната уредба – Закон за съдебната власт (ЗСВ), Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС); оценка на професионалната мотивация и отношението на кандидата към бъдещата професионална кариера в съда; установяване на личните качества - комуникативност, начин и стил на изразяване, умения да отстояват позиция.
4. Необходими документи:

ВАЖНО: При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
5. Срок за подаване на документите: Един месец, считано от датата на публикуване на обявата.
6. Място за подаване на документите:
гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 29, Съдебна палата, І етаж – Служба „Регистратура” на Районен съд - Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
7. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет-страницата на Районен съд - Враца - www.vratsa-rs.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото „Свободни работни места в РС-Враца”.
8. Минимален размер на основната заплата: 1030 лв. и възнаграждение за ранг 25 лв.
9. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Служба „Регистратура” на Районен съд – Враца и на интернет страницата на съда.

Заповед за обявяване на конкурс

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК „КОНКУРЕНТ“,
БР. 11/18.01.2018 ГОДИНА

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Районен съд гр. Враца уведомява гражданите и адвокатите, че от 02.01.2018г. до 31.01.2018г. ще се извърши инвентаризация за наличността на делата в деловодствата и службите на съда. По време на инвентаризацията съдебните деловодители от съответните деловодства и служби ще правят справки по дела само във времето до 13.00 часа всеки работен ден.
Справки по дела, по които текат кратки процесуални срокове, ще се дават от съдебните деловодители от служба „Регистратура”.

 

 

ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ГР.ВРАЦА по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 19.08.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Държавен съдебен изпълнител ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

• за депозитни суми / , парични гаранции, вещи лица, свидетели, суми по изпълнителни дела-подлежащи на връщане/:

сметка: BG07 CECB 9790 33E0 9534 00

BIC код: CECBBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – клон ВРАЦА

 

* При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.

 

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР