В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
 Начална страница    Новини / Обяви  
 
Новини и обяви

 

******

СЪОБЩЕНИЕ


Районен съд Враца уведомява гражданите и адвокатите че от 02.01.2019г. до 31.01.2019г. ще се извърши инвентаризация за наличността на делата в деловодствата на съда. По време на инвентаризацията съдебните деловодители от съответните деловодства ще правят справки по дела само във времето от 9.00 часа до 13.00 часа всеки работен ден. През целия работен ден справки по дела ще се извършват от съдебните деловодители от служба „Регистратура” в „Информационния център” на съда. Ръководството на Районен съд - Враца се извинява за причиненото ви неудобство във връзка с извършването на годишната инвентаризация в съда.

 

ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ГР.ВРАЦА по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 19.08.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Държавен съдебен изпълнител ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

• за депозитни суми / , парични гаранции, вещи лица, свидетели, суми по изпълнителни дела-подлежащи на връщане/:

сметка: BG07 CECB 9790 33E0 9534 00

BIC код: CECBBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – клон ВРАЦА

 

* При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.

 

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР