В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
Предложения и оплаквания
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ
Профил на купувача
Новини / Обяви
Общини / Кметства
Връзки с други институции
 Начална страница    Новини / Обяви  
 
Новини и обяви

 

Списък на допуснати кандидати за длъжността „съдебен деловодител”

Списък на недопуснати кандидати за длъжността „съдебен деловодител”

 

РАЙОНЕН СЪД ГР. ВРАЦА

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

за назначаване на 1 (една) щатна бройка на длъжността „съдебен деловодител” в Районен съд – Враца, при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (заместване на работник или служител, който отсъства от работа).
1. Кратко описание на длъжността: Образува и придвижва първоинстанционни дела; прилага към съответните дела новопостъпили документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя делата за доклад; следи за изтичане на процесуалните срокове и изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изготвя и изпраща призовките и съобщенията по делата; подготвя и изпраща до съответната инстанция делата, по които са постъпили жалби; предава в архив приключените дела; отразява в електронна папка и на хартиен носител съответния статус и местоположението на делото; изготвя преписи от документи; вписва данни по делата – ръчно и на компютър в съответните деловодни книги; прави справки по делата; изпълнява и други задължения, свързани с документооборота и определени със заповед на административния ръководител на съда или с разпореждане на съдебния администратор.
2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите:

 • степен на завършено образование – висше;
 • трудов стаж – за заемането на длъжността не се изисква наличие на трудов стаж/професионален опит;
 • да са български граждани, навършили пълнолетие;
 • да не са поставени под запрещение;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са лишени от правото да заема определена длъжност;
 • да отговарят на условията на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;
 • отлични познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт, работата на съдебната администрация (Закон за съдебната власт, Правилник за администрацията в съдилищата);
 • отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;
 • отлични познания и умения за текстообработка  MS Word;
 • отлични познания и умения за оформяне на писма, удостоверения и др.;
 • отлична комуникативност.

Предимства: наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези на длъжността “съдебен деловодител”.
3. Минимален размер на основната заплата: 606 лв. и възнаграждение за ранг 25 лв.
4. Необходими документи:

 • заявление (по образец); << изтегли >>
 • подробна професионална автобиография-тип CV; << изтегли >>
 • декларация по чл.136, ал.2, т.1 от ПАС (по образец); << изтегли >>(Правилник за администрацията в съдилищата), че кандидатът е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема определена длъжност (по образец);
 • декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (по образец);<<изтегли>>
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация и правоспособност;
 • копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж-трудова, служебна или осигурителна книжка (когато се заявява, че има трудов стаж);
 • копие от документ, удостоверяващ придобиване на компютърна грамотност, освен ако същата не е удостоверена в документа за придобита образователно-квалификационна степен;
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • медицинско свидетелство за постъпване на работа (със заверка от Центъра за психично здраве, че кандидатът не страда от психични заболявания) – оригинал;
 • препоръки (по желание на кандидата);
 • нотариално заверено пълномощно за подаване на документи (когато не се подават лично от кандидата).

ВАЖНО: При подаване на документите кандидатите следва да предоставят оригинал на документите за завършено образование, придобита квалификация и трудов стаж за извършване на проверка за достоверността на представените копия.
Копията на посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.
5. Начин на провеждане на конкурса:

 • по документи;
 • практически изпит;
 • събеседване.

6. Срок за подаване на документите: Един месец, считано от датата на публикуване на обявата.
7. Място за подаване на документите:
гр. Враца, бул. „Христо Ботев” № 29, Съдебна палата, І етаж – Служба „Регистратура” на Районен съд - Враца, всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч.
8. Списъците и другите съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет-страницата на Районен съд - Враца - www.vratsa-rs.court-bg.org, както и чрез поставянето им на таблото „Свободни работни места в РС-Враца”.
9. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Служба „Регистратура” на Районен съд - Враца.

Заповед за обявяване на конкурс за 1 (една) щатна бройка за длъжността „съдебен деловодител”<< изтегли >>

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА ВЪВ ВЕСТНИК „КОНКУРЕНТ” –
БР. 201/20.10.2017Г.

 

 

ВАЖНО !!!

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ГР.ВРАЦА по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 19.08.2013, съгласно чл. 3, ал.5, т.1 б.”о” от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Държавен съдебен изпълнител ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

• за депозитни суми / , парични гаранции, вещи лица, свидетели, суми по изпълнителни дела-подлежащи на връщане/:

сметка: BG07 CECB 9790 33E0 9534 00

BIC код: CECBBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – клон ВРАЦА

 

* При внасяне на суми по дела в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковия превод.

 

 

гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР