В Районен съд
раца
 Бързи 
Връзки
Ok
Начална страница
Съдии
Служби
Правила за поведение и пропускателен режим в съдебната палата
Вътрешни правила
БЮДЖЕТ
Често задавани въпроси
Кандидатстване за работа
КОНКУРСИ
Предложения и оплаквания
Център за правна култура
Годишни отчети
Съдебни такси
Календар на дела
ПРОЕКТИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПУКИ
ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ
Профил на купувача
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
Новини / Обяви
СПРАВКИ ЗА ДЕЛА
Общини / Кметства
Връзки с други институции
Защита на личните данни
 Контакти  
 Нови банкови сметки :

АДРЕС: гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29

E-MAIL : rs.vratza@abv.bg

ФАКС: ( 092 ) 62 94 56

ФАКС: ( 092 ) 66 12 10

ТЕЛЕФОНИ:

Съдия по вписванията: (092) 62 12 11

Съдебен администратор:  (092) 68 21 46

Регистратура: (092) 68 21 35

Счетоводство: (092) 68 21 51

Съдебни секретари: (092) 68 21 49, (092) 68 21 62 , (092) 68 21 56

Деловодство гражданско отделение: (092) 68 21 57

Деловодство наказателно отделене: (092) 68 21 59

Бюро съдимост: ( 092) 68 21 58

Съдебно изпълнителна служба: (092) 68 21 60

 

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ

  Банкови сметки на Районен съд гр.Враца:

•  за държавни такси по ГРАЖДАНСКИ, НАКАЗАТЕЛНИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

 сметка: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00

BIC код: CECBBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – клон ВРАЦА

•   за депозитни суми / парични гаранции, вещи лица, свидетели, суми по изпълнителни дела-подлежащи на връщане/:

сметка: BG07 CECB 9790 33E0 9534 00

BIC код: CECBBGSF

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА – клон ВРАЦА

 

***Уведомяваме Ви, че може да внасяте  държавни такси по транзитната сметка на Районен съд Враца- BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, чрез ПОС терминални устройства, разположени в ст.116 ("Бюро съдимост") и ст.119 ("Наказателно деловодство").

Плащанията се извършват чрез дебитни и кредитни карти -VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и  Борика .При разплащане чрез ПОС терминални устройства не се дължат комисиони /такси/.

  гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29 , E-MAIL : rs.vratza@abv.bg, ФАКС: ( 092 ) 62 94 56 , сметки за държавни такси: BG97 CECB 9790 31E0 9534 00, за депозитни суми : BG07 CECB 9790 33E0 9534 00 , BIC код: CECBBGSF  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР